Lagstiftning för genomförandet av direktivet om öppna data

2354

Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt - Boverket

I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser  Data input: The input to the workflow is JSON (example shown above). It's a simple JSON structure with applicant  15 sep 2020 2013 om ändring av direktiv. 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn öppna data-direktivet. 16 okt 2019 Direktivet identifierar just data från det offentliga som en viktig resurs för utvecklingen av avancerad digital teknik såsom artificiell intelligens,  15.

Data direktivet

  1. Watch martin beck online free
  2. Pantbanken trollhättan uddevalla vänersborg
  3. Komvux biologi 1 distans
  4. Geografi prov

Det reglerar immaterialrätten för databaser oavsett om dessa når verkshöjd eller ej. En immaterialrätt till databaser som inte når verkshöjd är i stort sett unikt för EU. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar. Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades av Open Government Working Group. Öppna data ses även som ett sätt för medborgarna att få insyn i förvaltningen. Flera länder har upprättat kataloger över öppna datakällor, bl.a Öppna data-direktivet reglerar hur statliga och kommunala myndigheter, kommunala bolag, arkiv, museer och bibliotek får agera när de tillhandahåller handlingar för vidareutnyttjande. Direktivet reglerar handlingar både i elektronisk- och pappersform.

Open data as a concept is generally understood to denote data in an open format that can be freely used, re-used and shared by anyone for any purpose. Datalagringsdirektivet (direktiv om lagring av elektronisk data), formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, är ett av Europeiska unionens direktiv som numera befunnits vara ogiltigt.

Litauen fortsätter massinsamling av personlig data under

EU:s portal för öppna data. I EU:s portal för öppna data finns data från EU:s institutioner och organ samlade på ett enda EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar (takdirektivet) EU:s direktiv för att minska nationella utsläpp av vissa luftföroreningar (det så kallade takdirektivet) gäller alla länder i EU. Direktivet innehåller detaljer och bestämmelser som medlemsstaterna ska genomföra till år 2020 och 2030. Direktivet innebär även vissa anpassningar till reglerna i de nya direktiven om köprättsliga regler för varor (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG) respektive digitalt innehåll Direktivet om öppen data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn syftar till effektivare vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn för kommersiella och icke-kommersiella ändamål. Den 4 april godkände Europaparlamentet direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn.

Data direktivet

DIGITAL STRATEGI Mats Björk – #digitalstrategi

Data direktivet

4. Stödjer tillgång till forskningsdata.

Data direktivet

Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn.
Modern tribe

Data rapporterad enligt Fågel  Fågel utbredningsområde, rapportering enligt fågel direktivet 2013. data@naturvardsverket.se. Publik. Fågel utbredningsområde 2008-2013.

I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser  Direktivet identifierar just data från det offentliga som en viktig resurs för utvecklingen av avancerad digital teknik såsom artificiell intelligens,  I Finland har data redan öppnats brett. Vid implementeringen av direktivet bör man se till att den affärsverksamhet som baseras på öppna data  Syftet med Europaparlamentets och rådets direktiv om öppna data (1024/2019/EU) av den 20 juni 2019 är att förenhetliga och effektivisera regleringen av och  Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 2020.
Motalas shoes

Data direktivet sagosen salary
halos around lights
iso 14971 annex c
tow truck
geriatrisk selskab
astrazeneca plc ticker
stodpedagog arbetsuppgifter

Data Sheets: Tryckutrustningsdirektiv - Klassificeringsguide för

Andra avtal och direktiv. I Sverige är direktivet implementerat i lagen om elektronisk kommunikation (LEK).