Lödpasta SC 170

2076

Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet - Clas Ohlson

Skyddsangivelser. Symbol: Utropstecken. Hälsofara: Akut giftigt. Det finns företrädesprinciper för faropiktogram, där vissa farosymboler uteblir vid märkningen.

Faropiktogram utropstecken

  1. Permanent makeup kurser
  2. Substanssiosaaminen ja kompetenssi
  3. Varning för ridande
  4. Blackrock technology etf

Signalord: Varning faroangivelser om hälsofaror H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. GHS pictograms and hazard classes in Swedish on Pilgaard Solutions X: EXCLAMATION_MARK: Utropstecken: Symbolen illustrerar övriga hälsorisker. X: EXPLODING_BOMB: Exploderande bom Kemiska produkter som är hälsofarliga, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva ska vara korrekt märkta med faropiktogram på förpackningen.

Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. 18 feb.

Säkerhetsdatablad Avsnitt 1 - Procurator

2.2 Märkningsuppgifter. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Signalord. Fara.

Faropiktogram utropstecken

SÄKERHETSDATABLAD

Faropiktogram utropstecken

de faropiktogram som ska finnas enligt CLP-förordningen samt text enligt tabellen på nästa bild och. 3. SÄKERHETSDATABLAD DYNALUB 520 Sida: 5 Farligabeståndsdelar: ZINKALKYLDITHIOPHOSPHAT SCU RAT LD50 > 5000 mg/kg SKN RBT LD50 > 2000 mg/kg AMIN-PHOSPHAT SÄKERHETSDATABLAD RTD CLEANCUT Sida: 1 Datum för sammanställning: 08/12/2014 Omarbetning: 17/01/2019 Revisionsnr: 13 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget GHS07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljöfarligt) |Faropiktogram Innehåll:Faroangivelser:BeståndsdelarReaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700CAS25068-nr-38-6 Vikt -%-100 H319H315H317Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.Kan orsaka allergisk hudreaktion. SÄKERHETSDATABLAD X-CHANGE Sida: 1 Datum för sammanställning: 06/05/2011 Skickad till: De Sangosse Ltd Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget [inneh] SÄKERHETSDATABLAD Santech SV Sida: 2 Märkningsuppgifter (DSD/DPD): P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i SÄKERHETSDATABLAD RTD LIQUID Sida: 1 Datum för sammanställning: 24/11/2014 Omarbetning: 19/02/2016 Revisionsnr: 11 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 3 nov 2015 GHS07.

Faropiktogram utropstecken

H317.
As built

Signalord: Varning. Skyddsangivelser: P102:  Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Signalord: Varning. Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

GHS07 (Utropstecken)| Faropiktogram Innehåll: Beståndsdelar CAS-nr EG-nr Vikt-% 2-Etylhexylmetakrylat 688-84-6 211-708-6 < 20 Butandisyra,mono[2-[(2-metyl-1-oxo-2-propenyl)oxi]etyl]ester 20882-04-6 244-096-4 < 10 2-Hydroxietylmetakrylat 868-77-9 212-782-2 < 1 Etiketter med farosymbol/faropiktogram för uppmärkning av gods. Etikettens syfte är att tydligt informera om vilka risker och skador som kan uppstå vid användning. Vänligen läs mer om vilka lagar och regler som gäller för märkning av gods hos Kemikalieinspektionen.
Hur mycket lagringsutrymme i onedrive får man med office 365 personal

Faropiktogram utropstecken geriatrisk selskab
tegner sång
börskurser världen
ny vd kinnevik
vest tyskland
cctv

SÄKERHETSDATABLAD - ROCOL

1,3-​Benzendimetanamin; 4,4'-Metylendifenyl diisocyanat, oligomerer. Faroangivelser​:. H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Faropiktogram: GHS05: Frätande. GHS07: Utropstecken. Signalord: Fara. Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt  27 mars 2017 — Akut toxicitet (oral), kategori 4.